ramenwasser Leuven

1.  Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum.

2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande bedrag.

3. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld zal op de vervaldag van rechtswege een forfaitaire contractuele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 40 euro per factuur. Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is die schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.

4. Elk bezwaar tegen deze factuur moet gemotiveerd en binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum gebeuren met een aangetekend schrijven. Bij gebrek aan bezwaar binnen die termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/dienstverlener bevoegd.